Национално – револуционерен период

Балканските војни 1912-1913 година

Балканските војни 1912-1913 година

Балканските војни 1912-1913 година Годините 1912 и 1913 биле исполнети со настани кои оставија многу тешки последици за Македонија и македонскиот народ. Првата и Втората балканска војна и две востанија кои беа кренати во Тиквешко и Охридско – Дебарско против српската окупација и истите задушени со жестокости врз невиното македонско население, ги изнеле на преден […]

Балканските војни 1912-1913 година Read More »

Македонија за време на Младотурскиот режим

Македонија за време на Младотурскиот режим

Македонија за време на Младотурскиот режим Периодот на младотурскиот режим (1908 – 1912) е завршна етапа од османлиското владеење во Македонија. Во овој период дел од македонските револуционери ја прифатиле можноста за соработка со Младотурците, со надеж дека во демократската преуредна Турција ќе бидат решени најзначајните прашања: аграрното, социјалното, просветното, верското и други, со што

Македонија за време на Младотурскиот режим Read More »

Македонската револуционерна организација од крајот на Илинденското востание до Младотурската револуција

Македонската револуционерна организација од крајот на Илинденското востание до Младотурската револуција

Македонската револуционерна организација од крајот на Илинденското востание до Младотурската револуција Со задушувањето на Илинденското востание состојбата во Македонија, а особено во Битолскиот револуционерен округ, останала и понатаму тешка. Факторите кои ја правеле и понатаму крајно мачна положбата на македонското население биле: мерките што ги преземала османлиската власт, зголеменото присуство на вооружени чети на соседните

Македонската револуционерна организација од крајот на Илинденското востание до Младотурската револуција Read More »

Македонска револуционерна организација (1893-1903)

Македонска револуционерна организација (1893-1903)

Македонска револуционерна организација (1893-1903) Искуствата од претходните востанички обиди, од засилениот преродбенски тек и развој и зголемениот број на македонската интелигенција, особено учителската, довеле до широко ослободително движење што ја зафатило Македонија во деведесеттите години на 19. век. Врвна точка на ова движење беше формирањето на Тајната македонско-одринска револуционерна организација. Македонската револуционерна организација (МРО) била

Македонска револуционерна организација (1893-1903) Read More »

Браќата Миладиновци

Развој на културно-просветната и литературната дејност

Развој на културно-просветната и литературната дејност Во рамките на преродбенските и национално-ослободителните процеси на македонскиот народ во 19. и 20. век посебно место има етапата на борбата на македонското население за црковна и просветна еманципација. Македонските преродбеници, учебникари, борци за обновување на укинатата од 1767 година, Охридска архиепископија, со нивната дејност даваа посебен белег во

Развој на културно-просветната и литературната дејност Read More »

Разловечкото и Македонското (Кресненско) востание

Разловечкото и Македонското (Кресненско) востание

Разловечкото и Македонското (Кресненско) востание Третото одделение е посветено на востанијата на македонскиот народ за време на Големата источна криза (1875 -1878). Во овој период од развојот на македонското општество доаѓа до созревање на македонската национално-ослободителна идеја чии носители биле интелектуалците образувани во Македонија и во странство, самородни војводи прекалени во ајдутските борби и доброволци

Разловечкото и Македонското (Кресненско) востание Read More »

Sv Spas

Танзимат

танзимат Реформите во Османлиското царство и нивно применување во Македонија во 19 век Деветнаесеттиот век е период на видливо опаѓање на моќта на османлиската империја и нејзина внатрешна дезинтеграција. Пред опасноста од големи внатрешни општествени и политички потреси, султанот Абдул Меџит пристапува кон донесување на акти со кои сакал да го смири незадоволството на повеќе

Танзимат Read More »

Scroll to Top
Skip to content