Легислатива

Надлежност

Статут

Правилник за внатрешна организација на НУ Музеј на македонската борба за самостојност.

Правилник за систематизација

 • Правилник за систематизација на работни места во НУ Музеј на македонската борба за самостојност (преземи .PDF документ)
 • Правилник за измени и дополнувања на систематизација на работни места во НУ Музеј на македонската борба за самостојност декември 2020 (преземи .PDF документ)
 • Правилник за измени и дополнувања на систематизација на работни места во НУ Музеј на македонската борба за самостојност мај 2021 (преземи .PDF документ)
 • Правилник за измени и дополнувања на систематизација на работни места во НУ Музеј на македонската борба за самостојност јуни 2021 (преземи .PDF документ)
 • Правилник за измени и дополнувања на систематизација на работни места во НУ Музеј на македонската борба за самостојност јули 2021 (преземи .PDF документ)
 • Правилник за измени и дополнувања на систематизација на работни места во НУ Музеј на македонската борба за самостојност ноември 2021 (преземи .PDF документ)
 • Правилник за систематизација 13.10.2022 година (преземи .PDF документ)
 • Измена на систематизација ноември 2022 година (преземи .PDF документ)
 • Измена на систематизација април 2023 година (преземи .PDF документ)
 • Измена на систематизација декември 2023 година (преземи .PDF документ)
 • Измена на систематизација јануари 2024 година (преземи .PDF документ)

Информации од јавен карактер

Лице за контакт и потребни обрасци

 • Контакт тел: 023256668
 • Контакт лице: Маја М. Павловска
 • Контакт е-пошта: maja.pavlovska@mmb.org.mk
 • Преземи Образец за барање на информации од јавен карактер (.doc) (.PDF)
 • Листа на информации од јавен карактер (.PDF)

Правилници и процедури за работа на Одделение за административни, општи и правни работи

 • Правилник за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, начинот на спроведување на селекцијата, начинот наспроведување на интервјуто, како и начинот на бодување во зависност од категоријата и нивото на работното место за кое е објавен јавниот оглас од НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје, донесен на ден 26.02.2020 година.
 • Правилник за формата и содржината на интерниот оглас, како и на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување , како и начинот на бодување во НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје, донесен на ден 26.02.2020 година.
 • Правилник за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето на ефектот на давателите на јавни услуги во културата, висината на паричната или друг вид материјална или нематеријална награда, намалување на плата или распоредување на работно место на пониско ниво во Националната установа Музеј на македонската борба за самостојност– Скопје, донесен на 10.03.2020 година.
 • Правилник за измена и дополнување на Правилникот за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето на ефектот на давателите на јавни услуги во културата, висината на паричната или друг вид материјална или нематеријална награда, намалување на плата или распоредување на работно место на пониско ниво во Националната установа Музеј на македонската борба за самостојност– Скопје, донесен на 16.11.2021 година.
 • Кодекс на однесување на вработените во НУ Музеј на македонската борба за самостојност, донесен на ден 24.12.2019 година.

Правилници и процедури за работа на Одделение за финансиско работење и сметководство

 • Правилник за сметководствено работење со фискалните каси и готовите пари во објектите на Музејот на македонската борба и подружница Порта Македонија донесен во декември 2013 година.
 • Правилник за правото, начинот и постапката за користење на средствата за репрезентација во НУ Музеј на македонската борба- Скопје, донесен на ден12.12.2018 година.
 • Процедура за финансиско-сметководствено работење, донесена на 07.04.2020 година.
 • Процедура за готовински плаќања- продажба на билети, донесена на ден 20.05.2020 година.
 • Упатство за начинот на спроведување на јавните набавки во НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје за 2021 година, донесено во мај 2020 година.
 • Интерна процедура за спроведување на постапките за Јавни набавки во НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје за 2021 година, донесен на ден 22.09.2021 година.
 • Упатство за подигање на готовина во благајна во НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје за 2021 година, донесено во мај 2020 година.
 • Упатство за пресметка и исплата на плати на вработените во НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје за 2021 година, донесено во мај 2020 година.
 • Упатство за прием и плаќање на фактури во НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје за 2021 година, донесено во мај 2020 година.

Правилници и процедури за работа на Одделение за промоција и музејски маркетинг

 • Правилник за времено изнајмување на дел од просторот на музејот за културни манифестации и бизнис презентации, донесен на ден 05.11.2011 година.
 • Правилник за изменување на Правилникот за работа со посетители во поставката на Музејот на македонската борба, донесен на ден 22.10.2019 година.
 • Правилник за времено изнајмување и отстапување на простор и опрема во музејот и во Порта Македонија февруари 2024 (преземи .PDF)

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за административните службеници

Правилници и процедури за работа на Одделение за историја и документација

 • Правилник за заштита на движното културно наследство и користење на музејскиот материјал,музејските предмети и музејската документација во НУ Музеј на македонската борба- Скопје, донесен во мај 2014 година.

Правилници и процедури за работа на Одделение за музејско водење и едукација

 • Правилник за работа со посетители во поставката на Музејот на македонскат борба, донесен во април 2015 година.

Правилници и процедури за работа на Одделение за стручно- технички работи

 • Правилник за работа на библиотека на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје, донесен на ден 30.07.2020 година.

Акти поврзани со работата на давателите на јавни услуги во културата

 • Деловник за работа на стручен совет, донесен на ден 21.09.2020 година.

Интерни акти за спроведување на попис

 • Правилник за начинот на вршење попис на средствата,побарувањата и обврските и усогласување на сметководствената состојба со фактичката состојба утврдена со пописот, донесен на ден 13.12.2019 година
 • Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на вршење попис на средствата,побарувањата и обврските и усогласување на сметководствената состојба со фактичката состојба утврдена со пописот, донесен на ден 24.02.2020 година.
 • Упатство за работа на комисиите за попис на средствата и изворите на средства со состојба на 31 декември, донесено на ден 28.05.2020 година.

Интерни акти за користење на привтно возило, сопствено возило и службен мобилен телефон

 • Правилник за користење на сопствено возило за службени цели, донесен на ден 13.12.2019 година.
 • Правилник за користење на приватно возило за службени цели донесен на ден 23.01.2019 година.
 • Правилник за користење на службен мобилен телефон, донесен на ден20.09.2019 година.

Годишен план

 • Годишен план за спречување на корупција во НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје за 2021 година, донесен на ден 22.09.2021 година.
 • Годишен план за Јавни набавки за 2021 година, донесен на ден 28.01.2021 година.

Закони

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за музеите

Подзаконски акти кои произлегуваат од Законот за култура

Управниот одбор на НУ Музеј на македонската борба за самостојност – Скопје врз основа на член 21 од Законот за сметководството на буџети и буџетски корисници ( Сл. Весник на РМ бр. 61/02, 98/02, 81/05, 24/11 , 145/15 и 170/17) и од член 29 до член 35 од Правилник за сметководство на буџетите и буџетските корисници (Сл. весник на РМ бр.28/03, 62/06, 08/09, 175/11 и 101/13), а согласно член 22 став 1 алинеја 14 од Статутот на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје,на 64. седница одржана на 13.12.2019 година донесе Правилник за начинот на вршење попис на средствата, побарувањата и обврските и усогласување на сметководствената состојба со фактичката состојба утврдена со пописот и на 70. седница одржана на 24.02.2020 година донесе Правилник за изменување и дополнување на Правилник за начинот на вршење попис на средствата, побарувањата и обврските и усогласување на сметководствената состојба со фактичката состојба утврдена со пописот.

Формиран Стручен совет и донесен Деловник за работа на Советот во Музејот на македонската борба за самостојност.
Управниот одбор на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје, врз основа на член 22 став 1 алинеја 14 од Статутот на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје, а во врска со член 28 став 2 точка 19 од Статутот на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје на 76-та седница на Управен одбор одржана на 21.09.2020 година донесе Деловник за работа на Стручен совет.
Согласно член 13 став 2 алинеја 8 од Статутот на НУ Музеј на македонската борба за самостојност-Скопје, а во врска со член 25 од Статутот на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје, в.д. директор на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје, Даниела Николова донесе Решение на 22.09.2020 година со кое беше формиран Стручен совет. Стручниот совет е стручно тело на НУ Музеј на македонската борба за самостојност-Скопје за разгледување на определени прашања од стручен карактер и вршење на работи од интерес за издигнување и стручно усовршување на целокупната музејска дејност.

НУ Музеј на македонската борба за самостојност – Скопје донесе три нови правилници согласно член 77-ѕ, член 77-и став (4) и член 77-к став (5) од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18).

На предлог на в.д. директор на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје, Даниела Николова, Управниот одбор на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје врз основа на член 77-ѕ од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), а во врска со член 22 став (1) точка 11 од Статутот на Националната установа Музеј на македонската борба за самостојност – Скопје на 71-та седница на Управен одбор на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје одржана на 26.02.2020 година го донесе Правилникот за формата и содржината на јавниот оглас и на пријавата за вработување, начинот на спроведување на селекцијата, начинот на спроведување на интервјуто, како и начинот на бодување во зависност од категоријата и нивото на работно место за кое е објавен јавниот оглас во Националната установа Музеј на македонската борба за самостојност – Скопје.

На предлог на в.д. директор на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје, Даниела Николова, Управниот одбор на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје врз основа на член 77-и став (4) од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), а во врска со член 22 став (1) точка 12 од Статутот на Националната установа Музеј на македонската борба за самостојност – Скопје на 71-та седница на Управен одбор на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје одржана на 26.02.2020 година го донесе Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, како и на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на селекцијата за унапредување, како и начинот на нивното бодување во Националната установа Музеј на македонската борба за самостојност– Скопје.

На предлог на в.д. директор на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје, Даниела Николова, Управниот одбор на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје врз основа на член 77-к став (5) од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18), а во врска со член 22 став (1) точка 13 од Статутот на Националната установа Музеј на македонската борба за самостојност – Скопје на 72-та седница на Управен одбор на НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје одржана на 10.03.2020 година го донесе Правилникот за поблиските критериуми за спроведување на оценувањето на ефектот на давателите на јавни услуги во културата, висината на паричната или друг вид материјална или нематеријална награда, намалување на плата или распоредување на работно место на пониско ниво во Националната установа Музеј на македонската борба за самостојност– Скопје.

Управниот одбор на НУ Музеј на македонската борба за самостојност – Скопје врз основа на член 9 од Законот на вработените во јавниот сектор (Службен весник на РМ 27/14, 199/14, 27/16 и 35/18) и член 22, став 1, алинеја 14 од Статутот на НУ Музеј на македонската борба за самостојност – Скопје, на 65. седница одржана на ден 24.12.2019 година донесе Кодекс на однесување на вработените во НУ Музеј на македонската борба за самостојност.

Scroll to Top
Skip to content