Планови и извештаи

Завршни сметки

Годишни и полугодишни извештаи

Во тековната 2019 г. со Решение евидентирано под архивски број 02-103/1, донесено од Даниела Николова в.д. директорот на НУ Музеј на македонската борба – Скопје на 14.02.2019 г. беше формирана Комисија за ревизија на музејски материјал во НУ Музеј на македонската борба – Скопје.
Согласно Правилникот за начин на вршење на ревизија на музејски предмети (,,Службен весник на РМ“ бр. 35 од 24.02.2016 г.) во текот на 2019 г. како резултат на континуирана неколкумесечна работа беше успешно дефиниран процесот на реализација. Во текот на задачата која методолошки подразбира физичка контрола на секој предмет поединечно се нотираше и утврди целокупната состојба на музејскиот фонд претставен во музејската експозиција и привременото депо. Од ревизијата произлегоа предлози за спроведување на соодветни мерки за идна ефикасна заштита на фундусот на музејот.

Годишни Планови

Годишна програма

Scroll to Top
Skip to content