Организациска структура

В.Д.ДИРЕКТОР
Ана Китановиќ

УПРАВЕН ОДБОР НА НУ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА САМОСТОЈНОСТ – СКОПЈЕ

ПРЕTСЕДАТЕЛ
Орце Ицковски, претставник од редот на истакнати поединци од областа на културата.

НАДВОРЕШНИ ЧЛЕНОВИ
Милица Шелдарова Василева, претставник од редот на истакнати поединци од областа на културата
Данијел Апостолоски, претставник од редот на локалната самоуправа

ВНАТРЕШНИ ЧЛЕНОВИ
Данијела Трајкова Крстиќ, претставник од редот на вработените на установата
Татјана Бошкова, претставник од редот на вработените на установата

СТРУЧЕН СОВЕТ

1. М-Р ДАНИЈЕЛА ТРАЈКОВА КРСТИЌ
2. АНЧЕ ИЛИЕВСКА
3. ВЛАДО КУЗМАНОВСКИ
4. М-Р ИЛИЈА ВАСИЛЕСКИ
5. ДАРКО ТРПЕВСКИ

Органограм (преземи .PDF документ)

Табеларен приказ на вработените во НУ Музеј на македонската борба – Скопје

НУ Музеј на македонската борба за самостојност- Скопје
Р.бр Име и презиме Функција e-mail телефонски бр.
1 Ана Китановиќ В.Д. Директор ana.kitanovic@mmb.org.mk 02/3256-668
Одделение за правни,административни работи и човечки ресурси
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
2 Маја Алексоска Помлад соработник за човечки ресурси hr@mmb.org.mk 02/3256-668
Одделение за материјално -финансиско работење
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
3 Милена Чичаковска Соработник сметководител smetkovodstvo@mmb.org.mk 02/3256-668
4 Ана Страдал Самостоен референт главен благајник ana.stradal@mmb.org.mk 02/3256-668
Одделение за маркетинг,промоција и односни со јавност
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
5 м-р Maja M. Павловска Советник за меѓународна соработка и односи со јавноста maja.pavlovska@mmb.org.mk 02/3256-668
6 Влатко Трајковски Соработник за маркетинг marketing@mmb.org.mk 075/348-741
7 Александар Алексовски Соработник за организација на настани promocija.mmb@gmail.com     072/422-987
Одделение за одбрана,заштита и општо  одржување
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
8 Игор Цветков Советник за информатички работи igor.cvetkov@mmb.org.mk 02/3256-668
9 Зорица Димитријевска Хигиеничар / 02/3256-668
10 Александар Клинчески Машински техничар- Помошник одржувач на системи / 02/3256-668
11 Стефан Трпковски Машински техничар- Помошник одржувач на системи / 02/3256-668
12 Марика Стеваноска Техничар во музејска поставка / 02/3256-668
13 Лиљана Ангелеска Техничар во музејска поставка / 02/3256-668
14 Марина Миленковска Техничар во музејска поставка / 02/3256-668
15 Душица Мајуновиќ Хигиеничар portamakedonija@kultura.gov.mk 02/3151-141
16 Бојан Трајковски Електричар -Техничар за одржување во подружница Порта Македонија portamakedonija@kultura.gov.mk 02/3151-141
17 Панче Стефановски Електроничар- Техничар за ракување со аудио и видео опрема во подружница Порта Македонија portamakedonija@kultura.gov.mk 02/3151-141
18 Сашенка Т. Спасеновска Ракувач на депо / 02/3256-668
Одделение Порта Македонија
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
19 Софија А. Левајковска Водич \ едукатор  во Порта Македонија portamakedonija@kultura.gov.mk 02/3151-141
20 Татјана Бошкова Водич \ едукатор  во Порта Македонија portamakedonija@kultura.gov.mk 02/3151-141
21 Блажо Јефтимов Друг Соработник во културата за поставки во Порта Македонија portamakedonija@kultura.gov.mk 02/3151-141
Одделение за историја и документација
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
22 м-р Даниела Николова Виш Кустос за национално  револуционерно движење од крајот на 19  век и почеток на 20  век daniela.nikova@mmb.org.mk 02/3256-668
23 м-р Даниjела Т. Крстиќ Кустос за Македонија во Втора светска војна danijela.trajkova-krstic@mmb.org.mk 02/3256-668
24 Александар Тодоровски Кустос за Македонија меѓу двете светски војни / 02/3256-668
25 Даниела Митевска Кустос за национално револуцинерно движење од крајот на 19 и почетокот на 20 век / 02/3256-668
26 Елизабета Марковска Кустос за дрвени покуќнински метални и дрвени предмети, металопреработувачки занаети и алатки / 02/3256-669
27 Коле Кисиилиновски Документатор / 02/3256-668
Одделение за музејско водење и едукација
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
28 Анче Илиевска Водич / 02/3256-668
29 м-р Илија Василески Водич / 02/3256-668
30 м-р Бојан Трпевски Водич / 02/3256-668
31 Владо Кузмановски Водич / 02/3256-668
32 Дарко Трпевски Водич / 02/3256-668
33 Ана Вишинова Едукатор edukacija@gmail.com 02/3256-668
Одделение за стручно- технички работи и конзервација
Р.бр Име и презиме Работно место e-mail телефонски бр.
34 Страхил Петровски Конзерватор Советник за конзервација на метал и дрво / 02/3256-668
35 Драган Јовановски Друг Соработник во културата за грижа и презервација на восочни фигури и помошни предмети во музејска поставка / 02/3256-668

 

Информации од јавен карактер

Scroll to Top
Skip to content