National – revolutionary period

Балканските војни 1912-1913 година

The Balkan Wars 1912-1913

Балканските војни 1912-1913 година Годините 1912 и 1913 биле исполнети со настани кои оставија многу тешки последици за Македонија и македонскиот народ. Првата и Втората балканска војна и две востанија кои беа кренати во Тиквешко и Охридско – Дебарско против српската окупација и истите задушени со жестокости врз невиното македонско население, ги изнеле на преден […]

The Balkan Wars 1912-1913 Read More »

Македонија за време на Младотурскиот режим

Macedonia during the Young Turk regime

Македонија за време на Младотурскиот режим Периодот на младотурскиот режим (1908 – 1912) е завршна етапа од османлиското владеење во Македонија. Во овој период дел од македонските револуционери ја прифатиле можноста за соработка со Младотурците, со надеж дека во демократската преуредна Турција ќе бидат решени најзначајните прашања: аграрното, социјалното, просветното, верското и други, со што

Macedonia during the Young Turk regime Read More »

Македонската револуционерна организација од крајот на Илинденското востание до Младотурската револуција

The Macedonian revolutionary organization from the end of the Ilinden Uprising to the Young Turk Revolution

Македонската револуционерна организација од крајот на Илинденското востание до Младотурската револуција Со задушувањето на Илинденското востание состојбата во Македонија, а особено во Битолскиот револуционерен округ, останала и понатаму тешка. Факторите кои ја правеле и понатаму крајно мачна положбата на македонското население биле: мерките што ги преземала османлиската власт, зголеменото присуство на вооружени чети на соседните

The Macedonian revolutionary organization from the end of the Ilinden Uprising to the Young Turk Revolution Read More »

Македонска револуционерна организација (1893-1903)

Macedonian Revolutionary Organization (1893-1903)

Македонска револуционерна организација (1893-1903) Искуствата од претходните востанички обиди, од засилениот преродбенски тек и развој и зголемениот број на македонската интелигенција, особено учителската, довеле до широко ослободително движење што ја зафатило Македонија во деведесеттите години на 19. век. Врвна точка на ова движење беше формирањето на Тајната македонско-одринска револуционерна организација. Македонската револуционерна организација (МРО) била

Macedonian Revolutionary Organization (1893-1903) Read More »

Браќата Миладиновци

Development of the cultural-educational and literary activity

Развој на културно-просветната и литературната дејност Во рамките на преродбенските и национално-ослободителните процеси на македонскиот народ во 19. и 20. век посебно место има етапата на борбата на македонското население за црковна и просветна еманципација. Македонските преродбеници, учебникари, борци за обновување на укинатата од 1767 година, Охридска архиепископија, со нивната дејност даваа посебен белег во

Development of the cultural-educational and literary activity Read More »

Разловечкото и Македонското (Кресненско) востание

Razlovecko and Macedonian (Kresnen) Uprisings

Разловечкото и Македонското (Кресненско) востание Третото одделение е посветено на востанијата на македонскиот народ за време на Големата источна криза (1875 -1878). Во овој период од развојот на македонското општество доаѓа до созревање на македонската национално-ослободителна идеја чии носители биле интелектуалците образувани во Македонија и во странство, самородни војводи прекалени во ајдутските борби и доброволци

Razlovecko and Macedonian (Kresnen) Uprisings Read More »

Sv Spas

Tanzimat

танзимат Реформите во Османлиското царство и нивно применување во Македонија во 19 век Деветнаесеттиот век е период на видливо опаѓање на моќта на османлиската империја и нејзина внатрешна дезинтеграција. Пред опасноста од големи внатрешни општествени и политички потреси, султанот Абдул Меџит пристапува кон донесување на акти со кои сакал да го смири незадоволството на повеќе

Tanzimat Read More »

Scroll to Top
Skip to content