Чаура од граната во форма на вазна

Чаура од граната во форма на вазна

Чаура од граната во форма на вазна со натпис Monastir 1914-1915

Влезен број: 2545 Декорацијата била изведена со техника на исчукување или врежување. Покрај поединечни вегетациски мотиви, имало и приказ на женски и на машки фигури, најчесто униформирани. На одделни предмети биле изведени христијански мотиви или прикази на христијански светци. Тоа укажува дека месингот и бронзата, како легури на бакарот, нашле широка примена во сите аспекти на живеење на населението во Македонија, нудејќи широк спектар на производи. Нивната утилитарна и декоративна вредност зборуваат за врвните естетски и професионални дострели на локалните мајстори и на населението во целина. Тие оставиле своевиден печат на времето и на просторот и претставуваат одраз на материјалната и на физичката егзистенција, а многу повеќе на едно суптилно духовно ниво.

Date

04 Март 2023

Tags

Покуќнина

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.