На линија на фронтот

Едукативна  музејска работилница за животот на војниците и цивилното население на македонскиот фронт за време на Првата светска војна, којашто траела од 1914 до 1918 година. Преку  презентација на музејските едукатори учесниците ќе се запознаат за дотогаш најголемата империјалистичка војна во светот. Во завршниот дел на работилницата преку интересни прашања и игра, учесниците ќе имаат можност да го проверат своето знаење. Нашата цел е со интерактивни проекти да ги доближиме младите генерации до музеите.

Related Articles

Услови за користење на содржината

Со пристапот на оваа веб страна ги прифаќате и се обврзувате да ги почитувате Условите за користење на содржините од интернет страницата mmb.org.mk.

Од посетителите се очекува редовно да ги читаат правилата на користење, за на тој начин во секој време да бидат запознаени со овие услови за користење и во целост да ги разбираат и прифаќаат.

Ниеден дел од содржината на mmb.org.mk не може да се користи за нелегални активности или промовирање на истите.