ЈАВЕН ОГЛАС за засновање работен однос на неопределено време